POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Państwa w związku z korzystaniem z serwisu www.musical.edu.pl

Administratorem danych osobowych w serwisie jest placówka oświatowo-wychowawcza pod nazwą BROADWAY MUSICAL SCHOOL, którą wskazuje Pani/Pan korzystając z formularza zamieszczonego w portalu www.musical.edu.pl lub która jest stroną zawartej z Panią/Panem umowy („BROADWAY MUSICAL SCHOOL”). Lista naszych placówek znajduje się tutaj.

Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej poprzez wiadomość e-mail: biuro@musical.edu.pl.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) (dalej: „RODO”), ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Pani/Panu w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z FORMULARZA

Dane podane w formularzu „dołącz do nas” lub „zapisz się na obóz” przetwarzane są w celu przesyłania informacji handlowych, tj. przygotowania indywidualnej oferty zajęć edukacyjnych BROADWAY MUSICAL SCHOOL – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz Pani/Pana zgoda na otrzymywanie drogą elektroniczną lub za pomocą urządzeń telefonicznych informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przedstawienia indywidualnej oferty zajęć edukacyjnych.

RODZICE/OPIEKUNOWIE I UCZNIOWIE BROADWAY MUSICAL SCHOOL

Zawarcia i realizacji umowy z BROADWAY MUSICAL SCHOOL – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Realizacji zadań statutowych, statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w BROADWAY MUSICAL SCHOOL określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz aktach wykonawczych do tych przepisów – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. b) RODO.

Dochodzenia roszczeń względem Administratora oraz dochodzenia i ochrony przed roszczeniami Administratora – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym uzasadniony interes Administratora oraz Pani/Pana wynikają z innych przepisów prawa (m.in. kodeks cywilny).

Rejestrowania i rozpowszechniania wizerunku – podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda – art. 9 ust. 2 lit a) RODO. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z BROADWAY MUSICAL SCHOOL.

Przesyłania informacji handlowych i marketingowych (jeżeli wyrażono dodatkową zgodę) – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przesyłania Pani/Panu informacji handlowych i marketingowych.

RODZICE/OPIEKUNOWIE I UCZESTNICY OBOZU

Zawarcia i realizacji umowy z BROADWAY MUSICAL SCHOOL – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Realizacji zadań statutowych, statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w związku z obozem organizowanym przez BROADWAY MUSICAL SCHOOL określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz aktach wykonawczych do tych przepisów – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. b) RODO.

Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (archiwizacja księgowa i podatkowa) – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO przy czym obowiązek ten wynika z innych przepisów prawa (m.in ustawa o rachunkowości, ordynacja podatkowa); W tym wypadku podanie danych jest obowiązkowe.

Dochodzenia roszczeń względem Administratora oraz dochodzenia i ochrony przed roszczeniami Administratora – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym uzasadniony interes Administratora oraz Pani/Pana wynikają z innych przepisów prawa (m.in. kodeks cywilny).

Rejestrowania i rozpowszechniania wizerunku – podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pania/Pana zgoda – art. 9 ust. 2 lit a RODO. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z BROADWAY MUSICAL SCHOOL.

Przesyłania informacji handlowych i marketingowych (jeżeli wyrażono dodatkową zgodę) – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przesyłania Pani/Panu informacji handlowych i marketingowych.

REKRUTACJA NA STANOWISKO PRACY W BROADWAY MUSICAL SCHOOL

Podejmowania działań związanych z zatrudnieniem:

  • w przypadku prawa pracy – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 221 §1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz – w zakresie wykraczającym poza ww. przepisy – podstawą przetwarzania jest art. 221a Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. Art. 221b Kodeksu pracy w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
  • w przypadku umowy cywilnoprawnej – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
  • Przyszłych rekrutacji – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tylko w przypadku udzielenia przez Panią/Pana dodatkowej wyraźnej zgody na uczestnictwo w przyszłych rekrutacjach.
  • Dochodzenia roszczeń względem Administratora oraz dochodzenia i ochrony przed roszczeniami Administratora – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym uzasadniony interes Administratora oraz Pani/Pana wynikają z innych przepisów prawa (m.in. kodeks cywilny).

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści swoich danych, ich poprawiania, prawo sprzeciwu lub usunięcia danych. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę może Pani/Pan odwołać w formie pisemnej wysłanej za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby lub poprzez wiadomość e-mail: biuro@musical.edu.pl.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

Pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz osoby wchodzące w skład podmiotów prowadzących BROADWAY MUSICAL SCHOOL – przy czym Administrator informuje, że wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie tym osobom, którym udzielone zostały pisemne upoważnienia i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez te osoby zadania oraz zobowiązał je do zachowania poufności danych osobowych również po ustaniu stosunku pracy lub współpracy;

Podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych: dostawcy usług IT, księgowych, prawnych, kurierskich, pocztowych, marketingowych, fotograficznych i filmowych – przy czym Administrator informuje, że podejmuje wszelkie niezbędne działania, by podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora;

Podmioty administracji publicznej uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

Inne osoby biorące udział w rekrutacji do BROADWAY MUSICAL SCHOOL/ Inni Uczniowie i Rodzice/Opiekunowie prawni Ucznia, podmioty w których zlokalizowane są zajęcia w BROADWAY MUSICAL SCHOOL;

Inni Uczestnicy obozu i Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika, podmioty w których zlokalizowane jest zakwaterowanie Uczestnika.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

BROADWAY MUSICAL SCHOOL zastrzega sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości odnośnie któregokolwiek z postanowień niniejszej polityki prywatności pozostajemy do Pani/Pana dyspozycji – pisząc na adres siedziby lub poprzez wiadomość e-mail: biuro@musical.edu.pl.

Szybki kontakt!